Pravila komentiranja

 

Poštivanje pravila ponašanja na portalu Narod.hr prate moderatori, koji su ovlašteni uklanjati sadržaje koji nisu u skladu s pravilima komentiranja. Za kršenje pravila korisnik može dobiti opomenu, a za grubo kršenje pravila može biti privremeno ili trajno isključen.

Kako bismo na portalu održali red i vodili diskusije na ugodnom i civiliziranom nivou, molimo Vas da se pridržavate navedenih pravila. U komentarima nije dozvoljeno:

  1. Kršenje zakona Republike Hrvatske (posebno Vam skrećemo pažnju na pozivanje na mržnju ili diskriminaciju, opravdavanje ili veličanje kaznenih djela, kršenje autorskih prava, pedofiliju, mučenje životinja i sl.);
  2. Reklamiranje usluga i proizvoda, umetanje poveznica;
  3. Pisanje nepotrebnih i nepoželjnih informacija, informacija nevezanih za temu (trolanje), pisanje na neprimjeren način, prostačenje, vrijeđanje, uvredljivo pisanje, pisanje na način koji smanjuje čitljivost i sl.;
  4. Ometanje rada uredništva portala (ignoriranje upozorenja, ponovno pisanje obrisanih komentara, provociranje ili vrijeđanje djelatnika portala i sl.);
  5. Korištenje klonova dok Vam bilo koji račun ima zabranjen pristup portalu ili korištenje više korisničkih računa na način koji zbunjuje ostale (raspravljanje o istoj temi s više nickova, slaganje s vlastitim argumentima);
  6. Provociranje i/ili vrijeđanje sugovornika, namjerno provociranje svađe na osobnom nivou, nekonstruktivnih, vjerskih i sličnih sukoba;
  7. Objavljivanje privatnih podataka drugih komentatora ili bilo koji oblik virtualnog zlostavljanja (grupno napadanje, ismijavanje, pisanje lažnih tvrdnji kao činjenica s ciljem ponižavanja i sl.);
  8. Objavljivanje privatnih poruka.

Svi komentari su mišljenja njihovih autora, a ne vlasnika portala ili uredništva. Vlasnici portala i uredništvo se ne mogu smatrati odgovornima za sadržaj komentara. Uredništvo portala radi na tome da se nedozvoljeni komentari sankcioniraju, no možda će neke postove previdjeti ili ih neće uočiti na vrijeme. Molimo Vas da imate razumijevanja, i, ako želite pomoći, slobodni ste svaki post za koji smatrate da krši pravila prijaviti moderatoru.

Moderatori imaju pravo brisati, promijeniti, premjestiti ili izbrisati svaki komentar za kojega smatraju da krši pravila ili je zbog nekog razloga neprimjeren. Vaš korisnički račun može biti promijenjen ili uklonjen ako moderatori odluče da je takva akcija opravdana. Ova se pravila mogu promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.